top of page

TJENESTER

TILSTANDSRAPPORT

Dersom du skal selge bolig, må man etter ny forskrift til avhendingsloven fremskaffe en tilstandsrapport av boligen.

Rapporten baserer seg på NS 3600 og gir en grundig gjennomgang og vurdering av byggverket.

Rapporten tar for seg de bygningsdeler som det av erfaring oppstår flest reklamasjoner på i etterkant av eierskiftet. Vurderingene gjøres med en kombinasjon av visuelle observasjoner, fysisk inspeksjon etc.
Rapporten bruker tilstandsgrader fra 0 - 3 for å gi en lettfattelig oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. I tillegg inneholder den elementene fra en verditakst.

Kravet til tilstandsrapport gjelder også ved salg av andelsboliger og fritidsboliger.

VERDITAKST

En verditakst gir en oversiktlig og lettfattelig beskrivelse av eiendommens fakta, konstruksjoner, beliggenhet, arealer etc. Rapporten beskriver den tekniske verdien på eiendommen, og gir en markedsverdi på hele eiendommen samt en kort beskrivelse av eiendommen. Verditaksten inneholder ikke tilstandsvurderinger av noen konstruksjoner slik som tilstandsrapporten gjør. Verditaksten benyttes ofte opp mot banker i forbindelse med lån/refinansiering.

FORHÅNDSTAKST

En forhåndstakst benyttes for å finne eiendommens verdi før bygningen er oppført. Rapporten er utformet lik som en verditakst, og benyttes i forbindelse med lånesøknader på nybygg eller større byggearbeider/renovering av boliger.

BYGGELÅNSKONTROLL

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

UAVHENGIG KONTROLL AV VÅTROM OG LUFTTETTHET

Uavhengig kontroll av våtrom er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av våtrom blir utført på en slik måte at risiko for fukt- og lekkasjeskader minimaliseres. Kravet har kommet som følge av omfattende byggskader forbundet med fukt og lekkasjer i våtrom. Uavhengig kontroll av lufttetthet i bygninger er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av bygninger blir utført på en slik måte at konstruksjonen ikke har lekkasjetall utover fastsatt grenseverdi.
Kravet om uavhengig kontroll stilles ved søknadspliktige tiltak, men vi anbefaler alltid at det utføres uavhengig kontroll også ved renovering av våtrom.

ENERGIATTEST

Alle boliger bør ha en energiattest. 
Dersom boligen skal selges, er selger pålagt å fremskaffe en energiattest ved salg, dersom boligen/fritidsboligen overstiger mer enn 50 m2. Energiattesten kan enkelt fylles ut selv på www.energimerking.no men dersom du ønsker at vi utfører energiattesten, vil vi foreta en vurdering av oppgraderinger som er utført på boligen, og man vil da få en bedre energikarakter.

SKADETAKST

SKADESKJØNN

Tjenester: FAQ

Skadetakst er en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt eller en bygningsdel, med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.

Våre oppdragsgivere består i hovedsak av forsikringsselskap, private og advokater.

REKLAMASJONSRAPPORT

Reklamasjonsrapporter er oftest relevant etter kjøp av bolig.

Vi vil da se spesifikt på den aktuelle saken / skaden det vurderes å reklamere på, og vil sammen med din advokat vurdere om reklamasjon vil være relevant.

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved de større og mer omfattende bygningsskadene.  Denne oppgjørsformen står som oftest beskrevet i forsikringsvilkårene.

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

NATURSKADE

Naturskader er skader som direkte skyldes naturulykker slik som storm, flom, skred, jordskjelv, stormflo og vulkanutbrudd.

En skade må være forårsaket av en eller flere av disse hendelsene for å bli betraktet som naturskade.

bottom of page